Äktenskapet regleras i äktenskapsbalken (läs den här) och är till skillnad från sambolagen uppbyggt som ett starkt skyddsnät. Detta skyddsnät går inte att avtala till sig som sambor. Däremot går det att som gifta genom äktenskapsförord och testamente avtala bort regler som annars gäller enligt äktenskapsbalken.

1) Makars egendom

En vanlig missuppfattning att all egendom blir gemensam när man gifter sig. Detta är fel. Vardera maken äger sina tillgångar, precis som som innan de ingick äktenskap.

Makarnas egendom delas upp i två olika typer av egendom, s k giftorättsdogs och enskild egendom. Egendom kan endast bli enskild genom äktenskapsförord, genom föreskrift i gåvobrev eller testamente. All annan egendom är giftorättsgods.

2) Äktenskapsskillnad och bodelning

För att ett äktenskap ska upplösas lämnas en ansökan om äktenskapsskillnad in till tingsrätten. Har makarna barn under 16 år löper en betänketid på sex månader.

Enligt äktenskapsbalkens regler ska en bodelning göras. Huvudregeln är att all giftorättsgods ska delas lika.

Vid en bodelning beräknar man först vardera makens andel i boet (andelsberäkningen) och därefter bestämmer man fördelningen (dvs. vem som tillskiftas vad) av den egendom som ska ingå i bodelningen (lottläggningen). Varje make har rätt att på sin lott få sin egendom. Om den ena maken erhåller egendom till ett större värde ska denne utge kompensation till den andre för att deras andel ska bli lika stora. Kompensationen kallas för skifteslikvid.

3) Äktenskapsförord

Vill man att egendomen ska fördelas på ett annat sätt än enligt huvudregeln (lika) vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad måste man skriva ett äktenskapsförord och göra giftorättsgodset till enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning.

Det kan exempelvis vara frågan om ett företag eller en fritidsfastighet som har gått i släkten och kanske till och med ägs tillsammans med någon annan.

4) Övertaganderätt av bostad i samband med bodelning

Det finns en särskild bestämmelse i äktenskapsbalken beträffande makarnas gemensamma bostad. Denna bestämmelse innebär att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att överta den oavsett om den tillhör den andra maken, om ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt.

5) Jämkning

Om en likadelning skulle anses vara oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan bodelningen ska jämkas. Det innebär att man frångår likadelningsprincipen och att en make istället får behålla mer eller allt av sitt giftorättsgods.

6) Arvsberättigade

Makar med gemensamma barn och makar utan barn ärver varandra – enligt lag.

Makar som endast har särkullbarn ärver inte varandra alls – enligt lag. Önskar man att efterlevande make ska ärva framför sina särkullbarn, måste man upprätta ett testamente. Man kan bara testamentera hälften av kvarlåtenskapen eftersom särkullbarnen (bröstarvingar) alltid har rätt till sin laglott, vilken utgörs av hälften av kvarlåtenskapen.

Kontakta oss här om du vill ha rådgivning och hjälp inför, under eller efter ett äktenskap!

Telefon: 08-540 669 90
E-post: info@advokatsb.se