Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Inom fastighetsrätt handlar det ofta om mycket pengar och då är det viktigt att ta professionell hjälp i ett tidigt skede. Det finns tvingande regler, reklamations – och preskriptionsfrister som är viktiga att hålla koll på. Vi besitter en stor vana av avtal och tvister gällande fastighetsrätt.

Fastighetsrätt är ett stort område och kan handla om allt från att skriva köpeavtal, köpebrev, hyresavtal, samäganderättsavtal, gåvobrev och med vår hjälp minska risken för problem och tvister, till att driva och lösa problem som redan har uppstått som exempelvis fel i fastighet, uppsägning av hyresgäst eller biträda i tvist om hur ett servitut ska tolkas.

Vi hjälper både företag och privatpersoner.

Våra ofta förekommande ärenden:

 • Upprättande av köpekontrakt och köpebrev

 • Upprättande av gåvobrev

 • Tvister gällande fel i fastighet

 • Tvister gällande fel i bostadsrätt

 • Tvister och frågor gällande servitut, nyttjanderätt och arrende

 • Upprättande av hyresavtal

 • Uppsägning av hyresgäst

 • Hyrestvister

 • Upprättande av samäganderättsavtal

 • Försäljning av fastigheter på offentlig auktion

Affärsjuridik

Advokat

När man är eller vill vara en del av affärslivet uppstår ofta många frågeställningar. Ibland kan även ett och annat hinder komma på vägen. Det kan vara allt från att granska eller upprätta avtal, en kund som inte vill betala fakturan eller en leverantör som levererat en felaktig vara.

Vi på Advokatfirman Svensson & Berg ger våra klienter hjälp och råd vid alla de juridiska frågeställningar som är en del av affärslivet.
Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande inom affärsjuridik och gör vårt yttersta för att våra klienter ska bli nöjda.

Våra ofta förekommande ärenden:

 • Tvister gällande fordran, skadestånd, avtalstolkning

 • Företagsöverlåtelse

 • Upprättande av avtal såsom, aktieöverlåtelseavtal, kompanjonsavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal, sponsoravtal, anställningsavtal, entreprenadsavtal

Arv

Advokat

När en person går bort är det mycket som behöver göras. Oftast är det även mycket känsloladdat och då kan det vara bra att låta en utomstående göra juridiken. Advokatfirman Svensson & Berg företräder dödsbodelägare i bouppteckningar, arvstvister och förordnas regelbundet som boutredningsmän. Vi hjälper våra klienter genom hela processen från kontakter med dödsbodelägare, privata aktörer, myndigheter och vid eventuell tvist i domstol.

Vi kan även lämna rådgivning om arv och hjälpa till att upprätta testamenten i laga
form för att på bästa sätt undvika eventuellt senare arvstvister.

Våra ofta förekommande ärenden:

 • Upprättande av testamente

 • Bouppteckning och boutredningar

 • Arvskifte

 • Tvister gällande arv och testamente.

Arbetsrätt

Advokat

Vid ingående av ett anställningsavtal eller vid en anställnings upphörande kan det uppkomma frågor som måste redas ut. Ibland kan det leda till tvisten som måste avgöras av domstol. Vi hjälper till att granska och upprätta anställningsavtal samt biträda klienter i tvister.

Våra ofta förekommande ärenden:

 • Arbetsrättsliga tvister

 • Anställningsavtal

 • Varningar, uppsägningar och avskedanden

Familjerätt

Advokat

Familjerätt är något alla kommer i kontakt med. Det kan gälla allt från att bilda familj till att någon dör.

Våra ofta förekommande ärenden:

 • Äktenskapsförord

 • Äktenskapsskillnad
 • Samboavtal
 • Bodelning mellan makar och sambo
 • Underhåll till barn
 • Gåvobrev
 • Samboavtal
 • Vårdnad och barns boende

 • Umgängesrätt
 • Samäganderättsavtal
 • Framtidsfullmakt
 • Adoptionsärenden

 • Faderskapsfrågor
 • Tvister

Entreprenadrätt

Advokat

Vi företräder såväl entreprenörer som beställare i alla faser av entreprenadprojekt. Bland annat kan vi biträda med att upprätta och granska förfrågningsunderlag, bedöma risker och ansvarsfördelning, samt om man har hamnat i problem eller tvist.

Våra ofta förekommande ärenden:

 • Granskning och upprättande av avtal
 • Biträde och rådgivning under avtalsförhandling
 • Tvister

Process och tvistelösning

Advokat

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av att driva tvister i allmän domstol. Vi arbetar i stor utsträckning med tvistelösning och processer, där vi biträder både privatpersoner och företag, i och utanför domstol.

Förordnanden

Advokat

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och god man enligt samäganderättslagen på förordnande från domstol.

Våra ofta förekommande ärenden:

 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • God man enligt samäganderättslagen

Kompetens, Engagemang och Uppriktighet

Vi levererar