Priser

Advokat

Vi får ofta frågan ”Vad kostar det att upprätta ett testamente” eller Vad kostar det att skriva ett bodelningsavtal”. Svaret är att det beror helt på hur omfattande det aktuella ärendet är. Ett testamente kan var mycket enkelt utformat och endast utgöra en sida, men det kan även vara mycket omfattande och utgöra flera sidor. För att ge en fingervisning vill vi ge följande prisexempel. Observera att priserna endast är uppskattningspriser.

Vill du ha en mer precis prisuppgift kan vi efter genomgång av ärendet lämna det. Kontakta oss då för att boka tid på tel 08-540 669 90, e-post info@advokatsb.se eller via hemsidans kontaktformulär.

Ärende Pris Tillkommer
Gåvobrev från 4.000:-
Gåvobrev (fastighet, bostadsrätt) från 7.000 :- Eventuell lagfartskostnad & registreringsavgift
Samäganderättsavtal från 12.000 :-
Köpekontrakt (fastighet) från 12.000 :-
Köpebrev från 5.000 :-
Lagfartsansökan från 2.000 :-
Bodelning (ej ombudsuppdrag)
-Under äktenskap från 7.500 :- Avgift till skatteverket & eventuell lagfartskostnad
-Vid separation från 7.500 :- Avgift till skatteverket & eventuell lagfartskostnad
Testamente från 9.500 :-
Framtidsfullmakt från 5.000 :-
Äktenskapsförord från 6.000 :- Avgift till skatteverket
Samboavtal från 3.500 :-
Aktieägaravtal/Kompanjonsavtal från 20.000 :-
Revers/skuldebrev från 4.000 :-
Bouppteckning från 16.000 :-
Arvsskifte från 16.000 :- Eventuell lagfartskostnad
Notarius Publicus 500 :- Privatperson
Notarius Publicus 700 :- Företag
Vid förordnande av tingsrätt  3.000 :- / tim

Klagomål och krav

Det är viktigt för Advokatfirman att det säkerställs att klienten är nöjd med tjänsterna och att de uppfyller förväntningarna. Om klienten, av något skäl, är missnöjd eller har klagomål skall underrättelse ske till Advokatfirman så snart som möjligt. På klientens begäran kommer Advokatfirman att utreda klagomålen och försöka besvara de frågor som kan finnas. Krav som har samband med rådgivning som Advokatfirman har lämnat skall framställas till Advokatfirman så snart som klienten har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för klienten eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för klienten. Om klientens krav mot Advokatfirman baseras på tredje mans, skatteförvaltnings eller annan myndighets krav mot klienten skall Advokatfirman ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att klienten hålls skadeslös. Om klienten reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan Advokatfirman samtycke, skall Advokatfirman inte ha något ansvar för kravet. Om klienten ersätts för något krav skall denne, som villkor för Advokatfirmans ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till Advokatfirman eller till dess försäkringsgivare.

Konsumenttvistnämnden

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot Advokatfirman prövade. För mer information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd och rättshjälp

När man hamnar i en tvist i domstol är det många som undrar hur man ska finansiera advokatkostnaderna. Beroende på vad tvisten handlar om och mellan vilka tvisten rör kan man i vissa fall få rättsskydd och rättshjälp. Här nedan kan du läsa mer om de möjligheter som finns för att få rättsskydd och rättshjälp.

RÄTTSHJÄLPSLAGEN

innehåller bestämmelser om rättshjälp och rådgivning. Om ett mål eller ärende pågår vid domstol är det domstolen som beviljar rättshjälp. Annars beslutar Rättshjälpsmyndigheten.

RÅDGIVNING

är tänkt som en inledande fas på rättshjälpen, eftersom rättshjälp normalt bara får beviljas om den sökande först fått rådgivning. Kostnaden för en rådgivningstimme är för närvarande 1.845 kr inkl. moms enligt den statliga rättshjälpstaxan. Man får betala per påbörjad kvart.

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP

kan beviljas fysiska personer som har råkat i tvist och behöver juridiskt biträde, dvs. någon som för hans eller hennes talan. En förutsättning för rättshjälp är att den rättssökandes inkomst inte överstiger 260.000 kr per år sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, skulder och förmögenhet.
Beviljas rättshjälp betalar staten kostnaderna i målet eller ärendet. Även här är det rättshjälpstaxan som gäller, se ovan. Den som får rättshjälp måste bidra till kostnaderna med en rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften är en viss procentdel av de faktiska kostnaderna, ju högre inkomst desto högre avgift.

Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring eller något liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Rättsskyddsförsäkring ska således tas i anspråk i första hand. Om den rättssökande inte har rättsskyddsförsäkring, men borde ha haft det, får rättshjälp beviljas bara i undantagsfall.
I hemförsäkringen ingår en rättsskyddsförsäkring liksom i villa- och fritidshusförsäkringen och i försäkringen av bilen.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN

gäller normalt för tvist som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Försäkringen gäller oftast inte för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, ofta två år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Flera andra undantag finns.
Genom rättsskyddsförsäkringen betalar försäkringsbolaget ut ersättning för ungefär samma kostnader som ersätts av rättshjälpen. En viktig skillnad är dock att rättsskyddsförsäkringen också ersätter motpartens kostnader om man förlorar målet och ska betala motpartens rättegångskostnader. Den som tvistar får stå för en del av kostnaderna. Självrisken brukar uppgå till 20 % av kostnaderna.

Läs mer om våra Rättsområden…

Kompetens, Engagemang och Uppriktighet

Vi levererar