Priser

Advokat

Vi får ofta frågan ”Vad kostar det att upprätta ett testamente” eller Vad kostar det att skriva ett bodelningsavtal”. Svaret är att det beror helt på hur omfattande det aktuella ärendet är. Ett testamente kan var mycket enkelt utformat och endast utgöra en sida, men det kan även vara mycket omfattande och utgöra flera sidor. För att ge en fingervisning vill vi ge följande prisexempel. Observera att priserna endast är uppskattningspriser.

Vill du ha en mer precis prisuppgift kan vi efter genomgång av ärendet lämna det. Kontakta oss då för att boka tid på tel 08-540 669 90, e-post info@advokatsb.se eller via hemsidans kontaktformulär.

I rättsskyddsärenden och rättshjälpsärenden följer vi därtill bestämd taxa.

Ärende Pris Tillkommer
Gåvobrev från 4000:-
Gåvobrev (fastighet, bostadsrätt) från 7.000 :- Eventuell lagfartskostnad & registreringsavgift
Fastighetsöverlåtelse (paketpris) från 12.000 :-
Köpekontrakt (fastighet) från 6.000 :-
Köpebrev från 5.000 :-
Lagfartsansökan från 2.000 :-
Bodelning (ej ombudsuppdrag)
-Under äktenskap från 7.500 :- Avgift till skatteverket & eventuell lagfartskostnad
-Vid separation från 7.500 :- Avgift till skatteverket & eventuell lagfartskostnad
Testamente från 7.500 :-
Framtidsfullmakt från 4.000 :-
Äktenskapsförord från 5.000 :- Avgift till skatteverket
Samboavtal från 3.500 :-
Kompanjonsavtal från 12.000 :-
Revers/skuldebrev från 4.000 :-
Bouppteckning från 10.000 :-
Arvsskifte från 10.000 :- Eventuell lagfartskostnad
Notarius Publicus 400 :- Privatperson 600 :- Företag
Konsultation  1 tim arvode 2.250 :- Under 1 tim minst 1.875 :-
Vid förordnande av tingsrätt  2.750 :- / tim

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd och rättshjälp

När man hamnar i en tvist i domstol är det många som undrar hur man ska finansiera advokatkostnaderna. Beroende på vad tvisten handlar om och mellan vilka tvisten rör kan man i vissa fall få rättsskydd och rättshjälp. Här nedan kan du läsa mer om de möjligheter som finns för att få rättsskydd och rättshjälp.

RÄTTSHJÄLPSLAGEN

innehåller bestämmelser om rättshjälp och rådgivning. Om ett mål eller ärende pågår vid domstol är det domstolen som beviljar rättshjälp. Annars beslutar Rättshjälpsmyndigheten.

RÅDGIVNING

är tänkt som en inledande fas på rättshjälpen, eftersom rättshjälp normalt bara får beviljas om den sökande först fått rådgivning. Kostnaden för en rådgivningstimme är för närvarande 1.725 kr inkl. moms enligt den statliga rättshjälpstaxan. Man får betala per påbörjad kvart.

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP

kan beviljas fysiska personer som har råkat i tvist och behöver juridiskt biträde, dvs. någon som för hans eller hennes talan. En förutsättning för rättshjälp är att den rättssökandes inkomst inte överstiger 260.000 kr per år sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, skulder och förmögenhet.
Beviljas rättshjälp betalar staten kostnaderna i målet eller ärendet. Även här är det rättshjälpstaxan som gäller, se ovan. Den som får rättshjälp måste bidra till kostnaderna med en rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften är en viss procentdel av de faktiska kostnaderna, ju högre inkomst desto högre avgift.

Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring eller något liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Rättsskyddsförsäkring ska således tas i anspråk i första hand. Om den rättssökande inte har rättsskyddsförsäkring, men borde ha haft det, får rättshjälp beviljas bara i undantagsfall.
I hemförsäkringen ingår en rättsskyddsförsäkring liksom i villa- och fritidshusförsäkringen och i försäkringen av bilen.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN

gäller normalt för tvist som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Försäkringen gäller oftast inte för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, ofta två år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Flera andra undantag finns.
Genom rättsskyddsförsäkringen betalar försäkringsbolaget ut ersättning för ungefär samma kostnader som ersätts av rättshjälpen. En viktig skillnad är dock att rättsskyddsförsäkringen också ersätter motpartens kostnader om man förlorar målet och ska betala motpartens rättegångskostnader. Den som tvistar får stå för en del av kostnaderna. Självrisken brukar uppgå till 20 % av kostnaderna.

Läs mer om våra Rättsområden…

Kompetens, Engagemang och Uppriktighet

Vi levererar

KONTAKTA OSS