Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd och rättshjälp

När man hamnar i en tvist i domstol är det många som undrar hur man ska finansiera advokatkostnaderna. Beroende på vad tvisten handlar om och mellan vilka tvisten rör kan man i vissa fall få rättsskydd och rättshjälp. Här nedan kan du läsa mer om de möjligheter som finns för att få rättsskydd och rättshjälp.

RÄTTSHJÄLPSLAGEN

innehåller bestämmelser om rättshjälp och rådgivning. Om ett mål eller ärende pågår vid domstol är det domstolen som beviljar rättshjälp. Annars beslutar Rättshjälpsmyndigheten.

RÅDGIVNING

är tänkt som en inledande fas på rättshjälpen, eftersom rättshjälp normalt bara får beviljas om den sökande först fått rådgivning. Kostnaden för en rådgivningstimme är för närvarande 1.725 kr inkl. moms enligt den statliga rättshjälpstaxan. Man får betala per påbörjad kvart.

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP

kan beviljas fysiska personer som har råkat i tvist och behöver juridiskt biträde, dvs. någon som för hans eller hennes talan. En förutsättning för rättshjälp är att den rättssökandes inkomst inte överstiger 260.000 kr per år sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, skulder och förmögenhet.
Beviljas rättshjälp betalar staten kostnaderna i målet eller ärendet. Även här är det rättshjälpstaxan som gäller, se ovan. Den som får rättshjälp måste bidra till kostnaderna med en rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften är en viss procentdel av de faktiska kostnaderna, ju högre inkomst desto högre avgift.

Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring eller något liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Rättsskyddsförsäkring ska således tas i anspråk i första hand. Om den rättssökande inte har rättsskyddsförsäkring, men borde ha haft det, får rättshjälp beviljas bara i undantagsfall.
I hemförsäkringen ingår en rättsskyddsförsäkring liksom i villa- och fritidshusförsäkringen och i försäkringen av bilen.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN

gäller normalt för tvist som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Försäkringen gäller oftast inte för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, ofta två år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Flera andra undantag finns.
Genom rättsskyddsförsäkringen betalar försäkringsbolaget ut ersättning för ungefär samma kostnader som ersätts av rättshjälpen. En viktig skillnad är dock att rättsskyddsförsäkringen också ersätter motpartens kostnader om man förlorar målet och ska betala motpartens rättegångskostnader. Den som tvistar får stå för en del av kostnaderna. Självrisken brukar uppgå till 20 % av kostnaderna.

Läs mer om våra Rättsområden…

Kompetens, Engagemang och Uppriktighet

Vi levererar